SÆBY HÅNDVÆRKERFORENING

- Socialt og fagligt netværk blandt håndværkere

Vedtægt

 

Love for Sæby Håndværkerforening Stiftet 27. december 1881

§1

Foreningens formål er, at fremme samarbejde, forståelse og socialt samvær håndværksmestre og selvstændige industridrivende imellem. Dette skal foregå ved afholdelse af møder om aktuelle emner, eksekutioner, virksomhedsbesøg m.m. og sammenkomster under selskabelige former.

§2

Som medlemmer kan optages håndværksmestre og selvstændige industridrivende i Sæby og omegn. Bestyrelsen bestemmer hvem der herudover kan blive medlemmer. Forlader et medlem sit erhverv, afgør bestyrelsen, hvorvidt han kan blive stående som medlem. Begæring om optagelse sker ved henvendelse til bestyrelsen.

§3

Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen og opkræves helårligt. Ethvert nyt medlem modtager et eksemplar af lovene.

§4

Udmeldelse af foreningen må ske skriftligt til bestyrelsen.

§5

Et medlems eksklusion kan kun ske på en generalforsamling og med 2/3 af stemmerne. Dog kan bestyrelsen udelukke et medlem for utilbørlig optræden, men dette skal da fremlægges til behandling på førstkommende generalforsamling. §6 Undlader et medlem at betale kontingent i et år, sendes han en påmindelse. Betaler han da ikke inden en måned, kan han slettes af foreningen og taber da alle krav på denne.

§7

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. §8 Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller mindst 10 medlemmer begærer det.

§9

Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt i november måned. Dagen fastsættes af bestyrelsen og indvarslingen sker som bestyrelsen bestemmer og med mindst 5 dages varsel.

§10

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset de fremmødtes antal. Er et medlem forhindret i at møde, kan han afgive fuldmagt. Et medlem kan kun afgive sin egen stemme + 2 fuldmagter.

§11

På generalforsamlingen føres protokol, hvori de tagne beslutninger indføres. Den underskrives af dirigenten og bestyrelsen. På generalforsamlingen afgives: a. Beretning om virksomheden ved formanden b. Foreningens regnskab i revideret stand aflægges af kassereren. Byggefondens regnskab aflægges af fondens kasserer. c. Valg til bestyrelsen med suppleanter, revisorer og andre hverv. d. Eventuelt.

§12

Ønskes en sag behandlet på generalforsamlingen, må den være indgivet til formanden senest 3 dage før mødets afholdelse.

§13

Foreningens anliggende varetages af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen således, at der hvert år afgår 2 eller 3 medlemmer. Et afgået medlem kan genvælges, hvis han ønsker det og er tilstede på generalforsamlingen eller i forvejen har givet samtykke hertil.

§14

Bestyrelsen vælges blandt medlemmer og konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

§15

Bestyrelsen er pligtig til, at føre forhandlingsprotokol og nøjagtig detaljeret regnskab, samt være ansvarlig for de midler, der ikke er anbragt i pengeinstitutter.

§16

De i pengeinstitutter anbragte midler kan hæves af kassereren.

§17

Foreningens regnskabsår går fra 1. oktober til 30. september. Regnskabet skal være afleveret til revision 8 dage før generalforsamling.

§18

Medlemmer der har været medlem i foreningen i 20 år og er fylde 67 år og ikke mere er erhvervsdrivende betaler nedsat kontingent. Medlemmer som er fyldt 60 år og ikke mere er erhvervsaktive, betaler halvt kontingent. Kontingentet skal fremgå af referatet fra den årlige ordinære generalforsamling. Når et af foreningens medlemmer afgår ved døden, efter at have medlem i 10 år, udbetales p.t. kr. 2.000,00 til afdødes enke eller samlever.

§19

Indtræffer noget tilfælde, som ikke omtales i disse love, da er bestyrelsen berettiget til at handle efter eget skøn.

§20

Til at forandre foreningens love kræves 2/3 af de på generalforsamlingen mødte medlemmer.

§21

Til bestemmelse om foreningens opløsning kræves, at forslaget herom vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 50% af medlemmerne er mødt og vedtagelsen skal ske med mindst 3/4 af de afgivne stemmer, samt at vedtagelsen gentages på en 14 dage derefter afholdt ny generalforsamling.

§22

Såfremt foreningen opløses, træffer den afsluttende generalforsamling beslutning om foreningens midler. Tilrettet på generalforsamlingen 14. november 2019 Rene Pedersen Lars Andersen Tove Pedersen Erik Sørensen Torben Ege Jensen